často kladené otázky

...nie sú chyby, len priestor na zlepšenie.

Kto je to IAMbassador :

...pozoruje vzťah priestor - zamestnanec - človek a predikuje individuálne deje alebo záverové udalosti, ktoré sa prejavujú v vo forme skrytých IAM diagnóz vychádzajúcich z neformálneho DNA človeka:

aktívna flustrácia, rutinná depresia, 
sociálna apatia, dištančná rezistencia,
direktívna averzia, pasívna alergia,
senzomotorický eror, gastrická demencia.

Elimináciou IAM diagnóz pomáha zamestnancovi adaptovať sa na prácu a činnosti z nej vychádzajúce bez potláčania svojich vnútorných impulzov, ktoré mu bránia využiť potenciál. Ulohou IAMbassadora je zbaviť riadeného alebo riadiaceho človeka vo firme tendencií, ktoré negatívne determinujú jeho správanie sa a intenzitu, ktorou sa prejavuje k okoliu alebo podriadeným ako jednotlivca. Zbavuje ľudí vzájomne nadbytočného stresu a optimalizuje  interpersonálne a zmyslové procesy znižujúce ich vzájomnú interaktívnu schopnosť. 

Prečo by som mal riešiť čo si nesie zamestnanec z domu? To mám liečiť ich domácnosť v práci?


Nie, nemáme tú možnosť. Čo však vieme ovplyniť, je negatíve nastavenie, ktoré si ľudia nesú do práce a snažia sa ventilovať rôznym spôsobom. Našou úlohou je im pomôcť si to uvedomiť a zmeniť správanie sa v spoločnom pracovnom prostredí. Nie však príkazom, ale prejavom záujmu o jeho vnútorné potreby. Neformálne DNA je jednoduchou alternatívou k intuitívnemu samoorganozovaniu svojich zmyslových procesov. Všetkým zainteresovaným pomôže si uvedomiť svoje tendencie a intenzitu správania sa doma. Po určitom čase sa práve z tej domácnosti môže zamestnanec vrátiť do práce s pozitívnym nastavením. 


Čo je teda primárny cieľ práce s neformálnym DNA ?

Pracovať ako na svojom... prijať neformálne DNA ako osobnú pomôcku, ktorú síce získal v pracovnom vzdelávaní sa, ale má využitie aj pre jeho osobný život. Táto vedomosť dáva sile neformálnho DNA transformačný účinnok. Pomáha individualite alebo celému tímu ľudí zvýšiť svoj vnútorný pocit autonómnosti a osvojiť si hodnoty a normy kultúry v ktorej žijú a rovnako si uvedomiť, že sú ich spoluautorom. A o to predovšetkým.

Ako nám to môže pomôcť a čo urobí prítomnosť IAMbassadora ?


Podporí nové vnímanie okolia a správanie sa k okoliu. Pomáha človeku získať pocit kontroly teritória z pohľadu sociálneho pohodlia. Zvýšiť mieru osobnej angažovanosti, aktivitu individuálneho prejavovania sa, ochotu zdieľania informácií a bezbariérovou komunikáciou zamestnancov medzi sebou z pohľadu človeka.
Riadiacim pracovníkom pomáha vyriešiť interpersonáne vzťahy vnímaním tendencie a intenzity charakteru a potenciálu IAM neformálneo DNA zamestnancov bez náročných intervencií a taktík pomáhajúcich rozhovorov. 
Naopak zamestnanec sa naučí vnímať druhú stranu, či už v podobe zamestnávateľa alebo klienta rovnosťou vzájomných potrieb človeka. Hodnoty
 IAM neformálneho DNA implementujú do správania sa ľudí zmysel pre empatickú akceptáciu a lojálnu opozíciu. 


Prečo by to malo fungovať ?


Komunikácia s IAMbassadorom prebieha v prostredí vzájomnej dôvery, v ktorej si môžu všetci zainteresovaní slobodne konzultovať svoje pocity, strach, omyly a reálne pochybnosti prameniace z vykonávania svojej činnosti.

Čo nám pomôže zdolať práca s neformálnym DNA ?

napríklad :
Eliminovať rutinu znižujúcu vedomé vnímanie potrieb druhej strany v obchodnom, klientskom resp. zákazníckom priestore. Naučiť sa spoluzodpovednsti za spoločnú Atmosféru medzi sebou a vnímať nevypovedané v administratívnom priestore. Znížiť stres znižujúci senzitivitu v shared services & call.centre. A v neposledom rade znížiť mentálnu amortizáciu degradujúcu kooperáciu ľudí vo firme s akýmkoľvek zameraním.

Ako nám budete pomáhať ?

I-nšpirovaním ľudí používať neformálne DNA k intuitívnemu osobnostnému rozvoju.
A-utomatizáciou seba spoznávania sa v tendenciách prejavu  neformálneho DNA.
M-otiváciou používať intenzitu neformálneho DNA k želanému tvorivému mysleniu.

Aká je štruktúra krokov v práci IAMbassadora ?

Vytvorí aktívnu pracovnú skupinu (IAMovementím) z vybraných lídrov, manažérov alebo zamestnancov. Identifikuje ich charaktery z pohľadu IAM neformálneho DNA a ich osobné a aktívne zavedené hodnoty v živote a práci. Následne nastaví kontrakt vzájomnej užitočnosti ľudí medzi sebou a spustia sa vzdelávacie workshopy. 

Aké témy vystúpia pri vytváraní pracovnej skupiny ?

Skryté posolstvá správania sa ľudí a ich nevypovedané potreby. Rola neformálneho DNA vo formálnom vzťahu. Osobnostné kompetencie a neformálna vzťahová pyramída v riadení alebo vedení ľudí. Vplyv I-AM neformálnej typológie osobnosti na kooperáciu a súperenie jednotlivých zamestnancov alebo celých skupín.  

Čo získa klient ktoréhokoľvek IAModulu ?

V rámci priestoru návrh ideálneho rozsadenia zamestnancov na základe osobnostných resp. neformálnych rolí v tímoch. V rámci riadenia výkonu a rozvoja kooperácie vedomú koncentráciu zamestnancov na zmenu a jej prijatie. V neposlednom rade zharmonizovanie vzťahov v tímoch alebo malých individuálnych ostrovoch. V rámci riadenia resp. vedenia ľudských zdrojov koncept rozvoja neformálnej osobnostnej hierarchie individualít v kontexte spoločnosti, ktorá ovplyvňuje správanie sa jednotivca a jeho potenciál prejavujúci sa cez vzťahy v celej firme.

Ako vyzerá bežný postup v ideálnom prípade ?

prvý deň  :
dialógová prednáška o typológii IAM osobnosti                      
ďalšie dni :
diagnostické rozhovory s členmi IAMovementímu                           

následné dni :
kontaktné workshopy.
Zadávanie úloh pre I-AMovementím.

Následne supervízia úloh a diagnostické konzultácie a taktiky pomáhajúcich rozhovorov. Potom návody ako docieliť výhody práce s neformálnym DNA a identifikovať neformálne role v tíme a samozrejme pracovať s neformálnym DNA v tíme.

Ľudia sa naučia spôsoby ako podvedome komunikovať, rozvíjať a využiť individualitu neformálneho DNA v prospech tímu alebo jednotlivca. Pravidlá ako správne eticky používať neformálne DNA resp. čo, kto, kde, s kým, ako a prečo a naopak prečo nie.