princípy a pojmy

...súčinnosť tvoria spoluužívatelia

Ak zamestnanec robí len to, čo sa od neho očakáva, je všeobecne akceptovaný normou správania sa. Postupne však klesá invencia, následne výkon a niečo mu bráni zvýšiť si motivačné sily. Stráca interaktívnu schopnosť vnímať kolektív, byť nápaditý a záujem o hodnoty spoločnosti.

Prostredie, v ktorom pracuje je odrazom kultúry jeho bežného dňa a odzrkadľuje jeho vzťah  k zamestnávateľovi. Odráža kvalitu medzi-ľudských vzťahov a má pre zamestnanca nezameniteľnú esenciu pre tímovú spoluprácu.

K udržaniu kľúčovej zmysluplnosti mu často bránia nevypovedané témy, kde sa chce ako človek cítiť autonómny a autentický. Znakom civilizovaného pracovného prostredia má byť socializácia, ktorá pomáha ľuďom osvojiť si normy kultúry a adaptovať ich bez pocitu straty osobnej integrity.

Orientovať priestorové (intelliegent area managment) a ľudské zrdoje s vedomím lepšieho využitia potenciálu človeka (intelligent activ management) a zbaviť zamestnanca nadbytočného stresu je úlohou IAMbasadora a jeho práce s IAM neformálnym DNA.