nástroje

...súčinnosť tvoria spoluužívatelia

Ak zamestnanec robí len to, čo sa od neho očakáva, je všeobecne akceptovaný normou správania sa. Postupne mu však klesá invencia, následne výkon a zistiťujeme, že mu niečo bráni zvýšiť motivačné sily. Prostredie v ktorom, pracuje je odrazom kultúry jeho bežného dňa a odzrkadľuje jeho vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Odráža kvalitu medzi-ľudských vzťahov a má preň ako človeka nezameniteľnú esenciu. K udržaniu kľúčových zručností mu často bránia negatívne obrazy o druhej strane alebo neochota prijať spoločnú kultúru. Ak nemá možnosť pomenovať nevypovedané, nebude sa cítiť autonómny a autentický, stráca  interakívnu schopnosť a záujem o hodnoty spoločnosti.
Znakom civilizovaného pracovného prostredia by mala byť socializácia, ktorá pomáha osvojiť si normy kultúry a adaptovať zamestnanca bez pocitu straty osobnej integrity. Pracovať s vedomím lepšieho využitia potenciálu a zbaviť človeka nadbytočného stresu je úlohou I-AMbassadora.