iaM WELLbeing

Modul, ktorý rozvíja area manažmet reflektujúci na potreby neformálneho DNA užívateľov priestoru...

...vedeli ste, že
 

    vnímať emočný diskomfort je ranné štádium bolesti fyzickej diagnózy ?
    pocit pohody ako stratégia, pomáha dosiahnuť výkonnostné kritériá ?
    pracovný priestor vplýva na identitu, aj vnútornú integritu človeka ?

Wellbeing je subjektívny pocit blaha a týka celého radu okolností človeka. Od biologických, až po spoločenské. Súčasný štandard si žiada reflektovať na jeho fyziologické, aj psychické potreby. Vytváranie komplexného pohodlia schopného znížiť úroveň negatívnych nálad so zameraním sa na seba optimalizáciu užívateľa spoločnej kultúry patrí k nástrojom budovania zdravo reaktívnej administratívy (office) alebo konkurečnej výhody intuitívnej cesty kliienta v obchodnom (retail) priestore alebo stabilizovaniu mentálnej kondície zamestnancov v prostredí (factory) výroby. 

Na základe inštrukcií I-AMbassadora docielite absenciu enviromentálneho a sociáleho nepohodlia. Naučíte sa utilizovať a reorganizovať priestor podľa zón stimulácie, edukácie, regenerácie a relaxu, ktoré nevedome reagujú s neformálnym DNA užívateľov a ovplyvňujú ich správanaie sa v priestore. Dokážete adaptovať prostredie na ich inštinktívne správanie sa a tak ich zapojíte do vnímania zmien prostredia ako samotných tvorcov pravidiel spoločnej kultúry. 

Vnútorný pocit pohodlia z priestoru nie je podmienený vonkajším komfortom, ale súčinnosťou s užívateľmi. Dokážete tak eliminovať vnútornú nespokojnosť a stres, ktorý často mení osobnú angažovanosť na nezáujem, ľahostajnosť, až nevďačnosť v ukrytej forme:

    aktívnej frustrácie
    rutinnej depresie
    sociálnej apatie  


iaM WELLbeing :
- celostný exekutívny cyklus vzdelávania  jednotlivca alebo uzavretých skupín.
- preberanie IAManuálov sa realizuje formou  kontakných workshopov spojených s praktickými ukážkami použitia neformálneho DNA v praxi.
- workshopy majú učebný plán nastavený na potreby jednotlivca alebo skupiny.  

* na obsahu stránky sa pracuje
ďakujem