Nič viac "len" Atmosféra

Ľudí môžeme podnietiť osvojiť si také správanie sa, ktoré im zlepší život, ale aj ľuďom v ich tesnom okolí. Veľa problémov má základ práve v charaktere správania sa a všetko sú to pritom výsledky len každodennej a často aj dobrovoľnej ľudskej aktivity. 
Sociálny marketing je metóda, ktorá poskytuje mechanizmy na riešenie takýchto problémov prostredníctvom osvojenia si nových postojov. Ponúka firmám veľkú možnosť ovplyvniť správanie sa jednotlivca aj celého tímu. Atmosféra ako nástroj optimálneho prostredia môžeme zacieliť priamo na rozhodujúci subjekt. Buď ním bude celá spoločnosť, alebo záujem jednotlivca, alebo záujmovej skupiny. v našom prípade klienta. Ide o zvolenú metodikou, ako obsah a formu odovzdávania vedomostí.

Nie je práca s postojmi len teóriou ?

Podobne ako všeobecný marketing obchodu, aj Atmosféra má vlastný vplyv na výsledok, pretože jeho konštrukcia je poskladaná z komunikačných vied. Sú to 
psychológia, sociológiaantropológia, analytická filozofia a aj veda ako je kvantová fyzika. Teda výsledkom atmosféry je život sám. Sociálny marketér, alebo po našom Ambassador, teda skúma možnosti ovplyvnenia ľudského správania sa vo firme nie len formou postojov, ale aj cez živlovú mechaniku hmoty, ktorá ho obklopuje. Je to fenomén inteligencie priestoru a jeho rezonancií, ktoré človek denne tvorí a obýva.
Práca s Atmosférou využíva aj postupy logického plánovania. Nie je to filozofický teórie, ale procesov s výskumom orientovaného na spotrebiteľa a určenia cieľov firmy.
Čo je však najdôležitejšie, cez atmosféru tímu a jednotlivca sa dá identifikovať 
stratégia a taktika určená na jeho motiváciu. Život je založený na dobrovoľnej výmene prijímajúceho a odovzdávajúceho. Teda na spoločnom úžitku medzi dvomi, alebo viac stranami a teda vždy bude záležať na atmosfére v ktorej sa nachádzajú.

Existuje Atmosféra ako samočinný výsledok ?

Nie, lebo je to súhrn existujúcich faktorov, tvoriacich emócie, pocity, spomienky a konanie ľudí v priestore. Nik nemá jej patent, ale všetci sme jej nedeliteľnou súčasťou. Preto má jej vplyv rozhodujúci význam v sociálnom marketingu. Je oveľa zložitejším rozmerom, ako len náhodným výsledkom. Zahŕňa hlboko zaryté názory a postoje ako aj komplexnú zmenu prostredia, kde sú často obmedzené finančné prostriedky, ale aj pohľady zúčastnených strán. 
Cieľom marketingu je splniť očakávania 
vlastníka nového produktu, ale v tom konečnom súčte jeho spokojnosti je aj tak na prvom mieste sociálny marketing, teda rozmer Atmosféry miesta. Dáva mu cez spomienky dôvod sa vrátiť, napĺňa priestor túžbami a tým samotnú spoločnosť motivuje po zlepšení kvality spoločného života. Toto je oveľa viac ako náhoda. Atmosféra je ctižiadostivý cieľ.

Aké sú podmienky na optimálne prostredie ?


Aj keď existuje niekoľko definícii sociálneho marketingu, všetky majú určité prvky spoločné. Je dôležité skonštatovať, že nik nemusí byť expertom, aby mohol robiť sociálny marketing atmosféry. Bezpodmienečne však musí poznať jej základné princípy:
 

·        I dentifikovať a spoznať publikum, ktoré prijíma a ktoré odovzdáva. Ak chceme spoznať príčinu toho, že publikum nerobí to čo očakávame, musíme pochopiť to, čo mu v tom bráni.

·       A ktualizovať a spoznať akcie publika, ktoré ovplyvňujú proces zmeny postoja. Rozširovanie vedomostí a zručností je len vtedy hodnotné, ak vedie k akcii činu. Vždy treba mať jasno v tom, čo chceme aby publikum urobilo.

·       M emorizovať nutnosť zmeny, ktorá je cieľom premeny publika. Ak chceme, aby sa osoba vzdala alebo zmenila v starom návyku a prijala nový, potrebuje dostať nápaditú ponuku. V komerčnom marketingu je to výmena hmotná, ale v sociálnom je to nehmotná osobná výhoda účasti na vlastnej zmene.

Viac či menej, ide vždy o zlepšenie imidžu firmy a tvorby jej „goodwillu.“ Sociálny marketing sa preto nedá vykazovať kvantifikovaním v účtovníctve, pretože je touto formou ťažko oceniteľný.
Je však súčasťou konštrukcie úspechu každej spoločnosti, ktorá chce 
získať hodnotu nehmotného 
majetku vo forme dobrých medziľudských vzťahov, vzťahov so zákazníkmi, lojálny personál a  nevlastnené skúsenosti zamestnancov. Atmosféra tak zvyšuje renomé v očiach spotrebiteľov cez jej zamestnancov.
Autor : Maroš Gečevský